Tagasi Õppimine-le

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused

Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht.

Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad:
Koolipsühholoog Eve Rõhu
T 8.00 – 16.00
K 8.00 – 17.00
N 8.00 – 14.00
N 14.00 – 17.00 NÕUSTAMISKESKUSES
Palun kohtumine eelnevalt kokku leppida (eve.rohu@onk.parnu.ee).

Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.05

Aineõpetajad, klassijuhatajad

Sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija, koolisotsiaalnõustaja Kirsti Talu
E 8.00 – 14.00 koolis
T 8.00 – 14.00 koolis
K 8.00 – 14.00 koolis
N 14.00 – 16.00 NÕUSTAMISKESKUSES
Palun nõustamisaeg eelnevalt kokku leppida (kirsti.talu@tostamaakool.parnu.ee).

Järeleaitamise-ja konsultatsiooni tunnid
Aineõpetajate järelaitamise- ja konsultatsioonitundide graafik on avaldatud kooli kodulehel.
Eesmärk: kontrolltööde järele vastamine, õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.
Õpilane võib osaleda õpetaja järelaitamise tundides vastavalt õpetajate poolt määratud ajal.

Tugiõpe
Vastavalt hindamisjuhendile määratakse tugiõpe õpilasele, kelle trimestrihinne on „puudulik” (2) või „nõrk” (1)
Eesmärk: õpilase individuaalne järeleaitamine ja juhendamine õppeaines, mille trimestrihinne on „puudulik” või „nõrk”. Õpilane saab tugiõppe lehe, kuhu vastava aine õpetaja märgib tugiõppes osalemise aja ja hinde. Õpilane peab tugiõppes osalema vähemalt 1x nädalas, mis toimub aineõpetaja konsultatsioonitunnis. Tugiõppes osalemist kontrollib igal nädalal klassijuhataja. Tugiõppe leht tagastatakse õppealajuhatajale õppetrimestri/õppeaasta lõpul.

Pikapäevarühm
Pikapäevarühma võetakse õpilane lapsevanema, eestkostja kirjaliku avalduse alusel.
Eesmärk: õpilaste vaba aja sisustamine, koduste õpiülesannete täitmine, õpilase individuaalne juhendamine ja huvitegevuse suunamine

Õpiabi
Õpiabi vajaduse selgitab välja aineõpetaja koos klassijuhatajaga ning kinnitab õppenõukogu.
Eesmärk:  õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist. Õpiabi tund toimub 1-2 korda nädalas.
Õpiabitunde viivad läbi kooli õpiabiõpetajad.

Võrgustikutöö
Võrgustikutööst võtavad osa: koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija, õppealajuhataja, klassijuhataja, vajadusel ka aineõpetajad ja lastepsühhiaater ning teised tugispetsialistid. Võrgustikutööst võtab osa kindlasti õpilane koos vanemaga.
Eesmärk: eriti keeruliste psühholoogilis-pedagoogiliste probleemide arutamine.
Võrgustikutöös toimub enamasti õpiraskuste, hüperaktiivsete laste ja nende vanemate nõustamine, vajadusel ettepanekute tegemine õpilasele sobiva õppevormi leidmiseks: individuaalõpe, koduõpe, vajadusel suunatakse õpilane edasi nõustamiskomisjoni, kes leiab õpilasele sobiva koolitüübi.

Individuaalne õppekava
Individuaalne õppekava on ette nähtud õpilasele, kellel on raskusi töötada koos teistega, kelle käitumuslikud või psüühilised iseärasused ei võimalda õppida samas tempos klassikaaslastega, kelle vaimsed võimed on nõrgad/ kõrged üksikutes ainetes. Individuaalne õppekava määratakse õpilasele õppenõukogu otsuse alusel või lapsevanema vastava avalduse alusel, mille samuti kinnitab õppenõukogu.
Eesmärk: omandada riiklikus õppekavas ettenähtud nõuded aeglasemas/kiiremas tempos.

Koduõpe
Koduõpe määratakse õpilasele, kes oma tervisliku seisundi tõttu (rasked kroonilised somaatilised haigused või seisundid) ei saa koolitööst osa võtta.
Õpilase koduõppele viimise ja talle individuaalse õppekava rakendamise otsustab õppenõukogu lapsevanema avalduse alusel ja perearsti /eriarsti määrangu alusel.
Eesmärk: aidata probleemidega/haigel õpilasel omandada põhikooli-gümnaasiumi õppekava individuaalplaani alusel

Koolivälised tugiteenused

Pärnumaa Rajaleidja keskus (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: parnumaa@rajaleidja.ee; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/)

Rajaleidja keskus  pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd. Oleme osa üle-eestilisest SA Innove juhitavast võrgustikust, mis toetab haridustugiteenuste kaudu õppurit haridus- ja töömaailmas orienteerumisel. Rajaleidja teenused on tasuta!

Karjääriteenused

Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.

Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.

Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks. Keskendume kolmele teemale:

  • Enesetundmine
  • Hariduse ja tööturu vahelised seosed
  • Planeerimine ja otsustamine

Meie karjäärispetsialistid valivad ja kohandavad kõik teemad ja tegevused noorte huvide ja vajaduste järgi.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid, noori ja lastega ning noortega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide

ennetamisel ning lahendamisel.

Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.

Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.

Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad

  • eelkooliealisi lapsi
  • üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
  • lapsevanemaid
  • haridusasutuste töötajaid
  • kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke

ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

Innove_rajaleidja_logo