Tagasi Meie kool-le

Pikapäevarühm

(Alus PGS § 38)

1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine.

1.1. Tõstamaa Keskkooli pikapäevarühm moodustub lapsevanemate soovil ja omavalitsuse nõusolekul.
1.2. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine.

2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel (taotlus ARNOs).
2.2. Vanem või eestkostja võib esitada avalduse õpilase pikapäevarühma võtmiseks 5. septembrini, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.
2.3. Vanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös.
2.4. Õppeaasta sees võib õpilase pikapäevarühma suunata ka õpetaja ettepanekul, mis on   kooskõlastatud lapsevanemaga.
2.5. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.
2.6. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.
2.7. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema või eestkostja avalduse alusel.

3. Pikapäevarühma töökorraldus.

3.1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö trimestrite kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.
3.2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja Pikapäevarühma päevikus.
3.3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
3.4. Pikapäevarühma töökava on vastavuses kooli üldise tegevuskavaga.
3.5. Pikapäevarühm töötab E-R kell  12.00-16.00
3.6. Pikapäevaõpetajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringi-, kõneravi- ja parandusõppetundides.
3.7. Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: õpilasüritustel, õppekäigul jms vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanema ja õppealajuhatajaga.
3.8. Pikapäevarühmas käivad õpilased peavad õpetajat teavitama enda käikudest pikapäeva toimumise ajal ja ka lahkumisest. Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast muul ajal kui on näidatud avalduses, tuleb lapsevanemal saata sellekohane teade õpilaspäevikus või eraldi lehel.
3.9. Õpilastest, kes puuduvad pidevalt pikapäevarühmast või rikuvad seal korda, on õpetajal õigus anda teada kooli juhtkonnale sobivate lahenduste leidmiseks.
3.10 Lisatasu eest saavad pikpäevarühma õpilased süüa (E-R kell 13.45)  oodet. Ühe toidupäeva maksumus on  0.95 €.
3.11 Kui laps ei osale pikapäevarühma õppetöös, kuid soovib pikapäevatoitu, tuleb vanematel tasuda 0.95 € ühe toidukorra eest. Toitlustamine toimub lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Avaldused esitada 5. septembriks.