Tagasi Projektid-le

KiVa

KiVa_logo_weebi

Hetkel ei rakendata KIVa meetodeid Tõstamaa Keskkoolis, programmiga liitumine on lõpetatud.

KiVa tähendab kiusamise vastu. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006–2009 väljatöötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Soomes rakendavad KiVa programmi 90% üldhariduskoolidest.

KiVa programm:
1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega.

Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net

2013.–2014. õppeaastal viis SA Kiusamise Vastu läbi KiVa programmi rakendamise pilootprojekti kahekümnes Eesti koolis (1.–6. klass) ning ligi 5000 õpilase küsitlus näitas KiVa katsetanud koolides olulist kiusamise ohvrite hulga vähenemist võrreldes nii õppeaasta alguse kui KiVa mitte kasutanud koolidega.

KiVa tundides õpivad lapsed kiusamise vastu võitlemise viise
KiVa on koolis nähtav mitmel moel. 1.–6. klassi õpilased osalevad KiVa tundides (10 kohtumist, igas neist kaks 45-minutilist tundi). Tundides arutletakse, tehakse rühmatöid, rollimänge ja vaadatakse lühifilme kiusamise kohta. Tundide teemad varieeruvad alates lugupidamisest inimsuhetes kuni kiusamise peatamise võteteni. Mitmed tunnid keskenduvad sellele, milline võib olla grupi roll kiusamise kestmajäämisel või peatamisel; õpilased mõtlevad erinevate kiusamisele vastu hakkamise viiside üle ja harjutavad neid. Tunde toetab KiVa kiusamisvastane arvutimäng*. KiVa plakatid koolimaja seintel hoiavad programmi pidevalt nähtaval.
* Arvutimäng on veel Eestis kohandamata.

Kiusamise juhtumitesse sekkuvad KiVa-meeskond ja klassijuhataja
Igas koolis on töörühm – KiVa-meeskond, mis koosneb vähemalt kolmest õpetajast või muust koolipersonali liikmest. Nemad sekkuvad koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse. KiVa-meeskond on saanud ettevalmistuse KiVa programmi ja kiusamisjuhtumitesse sekkumise osas.

Kui kahtlustate, et Teie last kiusatakse või Teil on alust arvata, et ta kiusab ise teisi, palun võtke kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik! Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et mõtleksite Te koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse!

KiVa programmi ja SA Kiusamise Vastu tegemiste kohta saate lähemalt lugeda: http://www.kivaprogram.net/estonia
https://www.facebook.com/Kivaeesti

Tõstamaa KK KIVa tiimis olid:
* Karoliine Kask– huvijuht, arvutiõpetuse õpetaja, klassijuhataja, Tõstamaa Noortekeskuse juhataja
* Kirsti Talu– sotsiaalpedagoog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, klassijuhataja, HEV koordineerija
* Maris Adler– keemia ja füüsikaõpetaja, õppejuht

Lapsevanema miniõpik

KiVa® kiusamisvaba kooli programm Miniõpik lapsevanematele: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/