Tagasi Õppimine-le

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides:

1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt.

1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu:
. õppetööga toimetuleku osas;
. huvide ja võimete väljaselgitamiseks;
. õpioskusete kujundamiseks;
. õppekava jõukohasuse rakendamiseks;
. psühholoogilise toimetuleku osas: konfliktid, stress, kriisiolukorrad (elutüdimusmõtted jms.);
. kutsevaliku ja kutsesobivuse alane nõustamine;
. lapsevanemate nõustamine samades probleemides;

1.3. Õpiabi – eesmärk toetada I-IX klassi õpilaste arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest, parandusõppe jaoks peab eelnevalt olema avatud õpilase vaatluskaart.

1.4. Sotsiaalpedagoog –toetab õpilasi sotsiaalse toimetuleku probleemide korral: käitumis- ja suhtlemisraskused, kiusamine, koolikohustuse mittetäitmine jms.

1.5. Tugiõpilased – õpiabi õpiraskustega ja käitumishäiretega õpilastele, mille eesmärgiks on suurendada koolis selliste õpilaste hulka, kes oskavad ja tahavad parandada suhteid ning kooli õhkkonda, märgata kaasõpilaste muresid ja probleeme, suudavad rahumeelselt ning lahendusi otsivalt sekkuda. Õpilaste initsaiatiivgrupp T.O.R.E. tegutsemine.

1.6. Kooliarsti vastuvõtud – meditsiiniline abi ja nõustamine.

1.7. Õpiraskuste ennetamine ja/või ületamine – eesmärgiks põhivara lünkade likvideerimine.

1.8. Pikapäevarühm – järelvalve ning ringidest osavõtu tagamine.

1.9. Individuaalne õppekava – on hariduslike erivajadustega I-XII klassi õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel.

1.10. Koduõpe – tervislike põhjustel õpilase elukohas või haiglas koolikohustuse täitmiseks toimuv õppekavakohane õpe.

2. Tegevused õpiabivajaduste väljaselgitamisel:

2.1. Õpilase jälgimine aineõpetajate ja klassijuhataja poolt, vajadusel sekkub ka psühholoog ning sotsiaalpedagoog.
2.2. Psühholoogi ja logopeedi uuringud;
2.3. Sotsiaalpedagoogi ja õpiabi õpetaja vestlused;
2.4. Arenguvestlus koos lapse ja lapsevanemaga, et luua usalduslik ja koostööd toetav õhkkond.
2.5. Vaatluskaardi täitmine ja vanema nõusoleku taotlemine.
Selle põhjal kogutud andmestikku analüüsivad koos logopeed, õpiabi õpetaja, teised õpilast õpetavad õpetajad. Analüüsi põhjal tehakse ettepanek õppetöö tõhustamiseks või individuaalse õppekava koostamiseks või õpilase nõustamiskomisjoni suunamiseks. Nõustamiskomisjoni suunamise otsuse teeb õppenõukogu ja määrab õpilasele koolipoolse esindaja.

3. Õpiabi rakendamine

3.1. Põhiharidust omandav õpilane viiakse õpiabiõppele õpilase vaatluskaardi alusel õppenõukogu otsusel. Vajadusel kaasab õppenõukogu otsuse tegemisse logopeedi, psühholoogi, õpiabiõpetaja, teised õpilast õpetavad õpetajad või vastava eriarsti.
3.2. Direktor teeb punktis 3.1. nimetatud otsuse õpilasele ja õpilase seaduslikule esindajale teatavaks posti teel. Nõustumisest või mittenõustumisest teavitab kooli õpilase seaduslik esindaja kirjalikult. Otsusega mittenõustumise korral kool õpilasele parandusõpet ei rakenda
3.3. Õpiabiõpet rakendatakse I kooliastmes kuni neli tundi nädalas, II kooliastmes vähemalt kolm tundi nädalas ja III kooliastmes vähemalt kaks tundi nädalas.

4. Individuaalse õppekava ja muude tugisüsteemide rakendamine

4.1. Individuaalne õppekava rakendatakse I – III kooliastme õpilasele, kelle veerandihinne on “puudulik” või “nõrk”, kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata ja on esitatud õppenõukogule otsustamiseks.
4.2. Individuaalne õppekava määratakse gümnaasiumiastmes õpilasele, kellel on kooli õppekavaga võrreldes kõrgendatud nõuded õppesisule.
4.3. Individuaalne õppekava määratakse esimeses kuni kolmanda kooliastme õpilasele, kellel on kõrgendatud nõuded õppesisule ja õpitulemustele ühes või mitmes aines võrreldes kooli õppekavaga.
4.4. Muu tugisüsteem, peale individuaalse õppekava, määratakse I – III kooliastme õpilasele, kelle veerandihinne on “puudulik” või “nõrk”, kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata ajutise õpiraskuse (põhjuseta puudumine, järjepidevuse puudumine õppetöös) tõttu.
4.5. Individuaalse õppekava koostamist ja rakendamist võib taotleda ka õpilane või alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja.

5. Abiõpetaja rakendamine

5.1. Abiõpetaja ametikoht nähakse ette vastavalt kooli eelarve võimalustele.

5.1. Ettepaneku õpilasele abiõpetaja määramiseks teeb klassijuhataja koostöös klassi aineõpetajatega õppealajuhatajale.