Tagasi Tähtis-le

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3)

1. Õpilasreeglid
Tõstamaa Keskkooli õpilane:
1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis;
1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, linna või muudel üritustel;
1.3. ei suitseta, ei tarvita narkootilisi aineid ega alkohoolseid jooke;
1.4. väärtustab koostööd õpetajate ja koolikaaslastega;
1.5. täidab Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskirju.

2. Üldnõuded ja kohustused
2.1. Õpilane jõuab kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust.
2.2. Riietusruumis on igal õpilasel oma kindel koht üleriiete ja jalatsite paigutamiseks.
2.3. Vahetundides on garderoobis mõjuva põhjuseta viibimine keelatud.
2.4. Õpilane, kellel on vaja lahkuda koolist enne tundide lõppu, võib seda teha vaid klassijuhataja või aineõpetaja loal.
2.5. Kui õpetaja 10 minutit pärast koolikella pole tundi ilmunud, teatab klassi korrapidaja sellest kooli sekretärile.
2.6. Koolist puudumise korral informeerib õpilane/vanem eelnevalt klassijuhatajat või helistab samal päeval kooli (mobiiltelefon 5 220 300; üldtelefon 44 96 216). Vastasel korral teavitab kool puudumisest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Kui koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest kooli pidajat.
2.7. Puudutud tundide õppematerjal tuleb omandada iseseisvalt. Õppematerjali omandamine ja vastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga.
2.8. Koolipäeva pikkuse määrab tunniplaan. Õpilane ei tohi lahkuda koolist, kui tema koolipäev pole lõppenud ja ta pole selleks luba saanud.
2.9. Õpilane ei sisene mõjuva põhjuseta õpetajate tuppa.
2.10. Kooli garderoobi ei tohi jätta (ka mitte võimlemistunni ajal) rahakotti, dokumente ega muid väärtuslikke esemeid.
2.11. Pikapäevarühmas on ainult pikapäevarühma õpilased, õpilaskodus õpilaskodu õpilased.
2.12. Direktsiooni loata on keelatud igasugune äritegevus.
2.13. Õppetööks mittevajalikke ja ohtlikke esemeid (teravad, kergestisüttivad, plahvatusohtlikud jms) kooli kaasa ei tooda.
2.14. Kohustuslikeks dokumentideks on õpilaspilet.
2.15. Õpperuumides täidab klassikorrapidaja oma ülesandeid vastavalt aineõpetajate korraldustele.
2.16. Bussi oodates ja bussis sõites käitub õpilane viisakalt, ei lärma, ei lõhu, ei trügi, ei reosta bussi. Tekitatud kahju tuleb hüvitada.

3. Käitumine
3.1. Õpilane on kohustatud ainetundidest osa võtma.
3.2. Tundi alustatakse püstiseismisega.
3.3. Õppetunni ajal võib klassist lahkuda ainult õpetaja loal.
3.4. Tunni lõpetab õpetaja.
3.5. Õpilane viibib kehalise kasvatuse tunnis ka sel juhul, kui ta on kehalistest harjutustest vabastatud.
3.6. Õpilasel peavad kaasas olema kõik tundideks vajalikud õpikud ja õppetarbed.
3.7. Raamatukogust laenutatud õpikutele paneb õpilane ümbrispaberid. Korrastatud õpikud tuleb tagastada kevadel ettenähtud ajal.
3.8. Õpilane vastutab oma töökoha korrasoleku ja puhtuse ning talle välja antud õppevahendite korrasoleku eest, hoiab kooli ja kaasõpilaste vara. Nende kaotamise või rikkumise korral peab sellest kohe õpetajat teavitama ja tekitatud kahju tuleb hüvitada.
3.9. 1. – 6. klassi õpilasel peab iga päev kaasas olema õpilaspäevik, mida tuleb korrektselt täita.
3.10. Õpilane, õpetaja, õppealajuhataja ning direktor ei võta tundi kaasa sisselülitatud mobiiltelefoni ega kasuta seda tunnis.
3.11. Elektroonikavahenditega (mobiil, pleier, sülearvuti jms) ainetunni segamise korral on õpetajal õigus segav vahend kooli hoiule võtta.
3.12. Koridorides, treppidel, klassides ja aulas on keelatud joosta, tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel, kõõluda akendel ja käsipuudel, pritsida veega, karjuda täiel häälel.
3.13. Õpilane hoiab koridorides, WC-s ja teistes üldkasutatavates ruumides puhtust ja korda.
3.14. Õpilane ei kutsu õppetöö ajaks sõpru-tuttavaid koolimajja ja õpilaskodusse külla.
3.15. Kooli sööklas viibitakse ja einetatakse selleks määratud vahetunnis.
3.16. Kaasõpilaste terroriseerimine, alandamine ja elu ohtu seadmine on seadustes ettenähtud korras karistatav. Kannatanul on õigus otsida ja leida kaitset igalt kooli töötajalt ning lapsevanemalt. Õpilane, kes näeb vägivalda kaaslaste suhtes ega suuda seda ise takistada, peab juhtunust kohe teatama täiskasvanuile.
3.17. Aulas toimuvatele üritustele minnakse ning sealt lahkutakse rahulikult ja trügimata. Esinejaid oma jutu, märkuste või liikumisega segada ei tohi. Kui üritus toimub tundide ajal, on sellest osavõtt kohustuslik.

4. Nõuded välimusele
4.1. Õpilase riietus ja välimus peab olema korrektne ning sobilik õppetööks.
4.2. Õpilased ja õpetajad peavad kandma koolis tervislikke vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandat. Vahetusjalatsitena ei ole lubatud saapad ja spordijalatsid.
4.3. Pidulikel puhkudel ja eksamitel on riietus pidulik.
4.4. Spordiriietust koos spordijalatsitega kannab õpilane kehalise kasvatuse tundides ja spordiüritustel.

5.Õpilase õigused:
5.1. koolis tasuta õppida ja olla õpetatud, kasvada, areneda ja olla kasvatatud.
5.2. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust.
5.3. saada põhjendatud vajadusel (järelõppeks pikemaajalise põhjusega puudumise puhul, klassiväliseks tegevuseks, konsultatsiooniks) täiendavat abi õpetajatelt.
5.4. kasutada klassi- ja koolivälises töös kokkuleppel direktsiooniga kooli ruume ning õppe- ja sporditarbeid ning tehnilisi vahendeid.
5.5. aktiivselt osaleda õpilasesinduse tegevuses ning kaasa lüüa oma kooli probleemide lahendamisel.
5.6. olla valitud kooli hoolekogusse.
5.7. osaleda kooli huviringide töös.
5.8. saada teavet hindamise korra ja oma hinnete kohta aineõpetajalt ja klassijuhatajalt.
5.9. konfliktsituatsiooni puhul pöörduda oma klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, õppealajuhataja, direktori või mõne teise õpetaja poole.
5.10. pöörduda abi saamiseks õpilasesinduse poole, mille järgselt õpilasesinduse esimees pöördub kas õppealajuhataja või direktori poole.
5.11. õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral pöörduda kooli hoolekogu või maakonna haridusameti poole otsuse läbivaatamiseks.

6. Õpilase kiitmise ja tunnustamise astmed
6.1. Individuaalne suuline kiitus.
6.2. Suuline kiitus klassi ees.
6.3. Kirjalik kiitus õpilaspäevikus või e-koolis.
6.4. Suuline kiitus üldkogunemisel.
6.5. Kiitus direktori käskkirjaga.
6.6. Kooli tänukiri.
6.7. Kooli kiituskiri.
6.8. Haridusministeeriumi kiituskiri, kuld- või hõbemedal.
6.9. Vastavalt “Õpilaste materiaalse premeerimise korrale Tõstamaa keskkoolis”
6.9.1 kingitus ja/või rahaline preemia;
6.9.2. direktori vastuvõtt õppeaasta lõpul.

7. Mõjutusmeetmete rakendamine
7.1. Individuaalne suuline märkus.
7.2. Kirjalik noomitus õpilaspäevikus või e-koolis.
7.3. Direktori käskkiri.
7.4. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
7.5. Õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.
7.6. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.
7.7. Käitumishinde alandamine vastavalt kooli hindamisjuhendile.
7.8. Õppenõukogu märkus klassitunnistusele kandmisega.
7.9. Õpilasele tugiisiku määramine.
7.10. Esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine.
7.11. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
7.12. Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks
7.13. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul.
7.14. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.
7.15. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
7.16. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
7.17. Põhjuseta puudumiste korral rakendatakse järgmisi meetmeid:
7.17.1. põhjuseta puudutud 10 ainetunni järel direktori käskkiri;
7.17.2. põhjuseta puudutud 15 ainetunni järel kutsutakse kooli lapsevanem.
7.18. Gümnaasiumiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja juhul, kui
7.18.1. õpilasele on  õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines kokkuvõtvate hinnetena  “nõrgad” või “puudulikud”;
7.18.2. õpilasel on 14 päeva või 112 ainetundi põhjuseta puudumisi.

8. Jälgimis- ja salvestusseadmete kasutamine
8.1. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse  koolis toimuva jälgimiseks pilti ja/või heli salvestavat jälgimisseadmestikku.
8.2. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse 3,5 kuud salvestamise päevast arvates.
8.3. Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril ja infojuhil, kes on koolis juurdepääsuõigust omavaks isikuks.
8.4. Direktor fikseerib kirjaliku aktiga igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse.
8.5. Õppe- ja kasvatusprotsessis ning ülekooliliste pidulike ürituste jäädvustamiseks võidakse koolis kasutada foto-, video- või helisalvestusi.
8.6. Enne foto-, video- või helisalvestuse tegemist peab sellest teavitama kõiki isikuid, kelle tegevust kavatsetakse salvestada ja kooli direktorit.
8.7. Kõiki isikuid ja direktorit teavitamata on lubatud salvestada kooli traditsioonilisi üritusi.
8.8. Kooli pidulike ürituste videod ja fotod võib avalikustada kooli veebilehel.

9. Distantsõppe korraldus
9.1. Distantsõpe on õpetaja juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös vastavalt kooli päevakavale ja tunniplaanile ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.
9.2. Distantsõpe võib olla kooli poolt ette planeeritud või toimuda Terviseameti korraldusel ja see on kinnitatud direktori käskkirjaga.
9.3. Distantsõppest teavitamine:
9.3.1. distantsõppest teavitatakse vähemalt kaks tööpäeva ette välja arvatud juhul, kui nõue korraldada õppetöö ümber distantsõppena on tulnud Terviseameti poolt;
9.3.2. distantsõppe korraldamisest teavitatakse õpilasi ja vanemaid eKooli, vanemate listi ja kooli kodulehe vahendusel.
9.4. Distantsõppe läbiviimiseks kasutatakse TEAMS-keskkonda.
9.5. Et õpilane saaks oma aega planeerida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks eKoolis tunnisisuna sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8:15;
9.5. Distantsõppe veebitunnis käitumise reeglid:
9.5.1. õpilasel on kohustus osaleda vähemalt üks tööpäev ette teada antud veebitundides, teiste õppetundide ülesannete täitmise aja valikul on õpilane vaba;
9.5.3. veebitundi tuleb jõuda õigeaegselt, osalemine on kohustuslik;
9.5.4. veebitundi peab sisenema oma nimega ja sisse lülitatud kaameraga. Õpetaja võib nõuda, et õpilane jagaks oma videopilti (reaalajas videopildi jälgimine on Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh kontrollida õpilase tunnis osalemist);
9.5.5. keelatud on videotunni salvestamine;
9.5.6. veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks;
9.5.7. veebitunnis räägib üks inimene korraga;
9.5.8. keerata kinni veebitundi segavad faktorid: raadio, televiisor jm, mis võivad tekitada taustamüra;
9.5.7. veebitunnis käitutakse viisakalt kaasõpilaste ja õpetaja vastu;
9.5.9. tundi segav õpilane eemaldatakse tunnist ning märgitakse tunnist puudujaks;
9.6. Distantsõppe õppes osalemiseks vajavad õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, kõrvaklappe ning internetiühendust. Kool ei taga internetiühendust.
9.7. Kui õpilane vajab distantsõppeks kooli tehnilist tuge, saab lapsevanem arvuti laenutada koolist ja see tuleb distantsõppe lõppemisel tagastada koolile.
9.8. Õppeülesanded, veebilingid ja juhised lisatakse õpilasele eKooli ja/või TEAMS-i enne tunni algust.
9.9. Õpilaste tööde kogumisel, haldamisel ja säilitamisel arvestab õpetaja isikuandmete kaitse seadusest tulenevate soovitustega. Kui õpetaja soovib õpilaste tehtud töid jagada, küsib selleks luba õpilaselt või õpilase vanemalt.
9.10. Kui õpilane ei saa osaleda õppes tehniliste probleemide tõttu, teavitab õpilane või õpilase vanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Koostöös püütakse leida lahendus, et vältida tehniliste probleemide tõttu õppes mitteosalemist.
9.11. Distantsõppelt puudumistest teavitatakse analoogsetel alustel kontaktõppest puudumiste teavitamisega.
9.12. Kooli tugiteenuste (logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetaja, psühholoog, sotsiaalnõustaja) töö õpilase ja vanema nõustamisel toimub e-kirja, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning õppealajuhataja koordineerimisel.
9.13. Distantsõppe perioodil lubatakse kooli hoonetesse kooliväliseid isikuid vaid juhtkonnaga või klassijuhatajaga eelneval kokkuleppel.
9.14. Koolil on õigus distantsõppe perioodil piirata kooliväliste isikute liikumist kooli hoonetes lähtudes konkreetsetest distantsõppe põhjustest, olukorrast, võimalustest ja vajadustest.