Tagasi Projektid-le

Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool

Foto_06

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Kuid praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega Kogemust, mida pakuvad igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevad juhtumid on vajalik mõtestada ning jõuda tegelike põhjusteni.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja, kelle suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldse on määrava tähtsusega. Võime küsida: Kuidas õpetaja hindab ennast sõbralike ja toetavate suhete loojana? Kuidas õpetaja iseloomustab erinevaid lapsi ja lapsevanemaid kaaslaste ja koostööpartneritena?

“Kiusamisest vabaks!” metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

•Lastega töötavad professionaalid (kogu lasteaia personal), keda innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
•Lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.
•Lapsed, keda innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest.

Metoodika toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Loe täpsemalt “Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool” kodulehelt http://kiusamisestvabaks.ee/

Tõstamaa KK rakendatakse metoodikat 1. ja 4. klassis
* Kati Rahuoja– 1. klassi klassijuhataja
* Kaarin Reinson– 4. klassi klassijuhataja

Lasteaed%20ja%20kool%20plakat%20-eeesti%20keeles-page-001